Ασκήσεις ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

(ασκήσεις αυτοαξιολόγησης)

Να υποβληθούν οι απαντήσεις στα κενά πεδία.
1. Σε ενα πηνίο 10 σπειρών μεταβάλεται η μαγνητική ροή που δέχεται με ρυθμό 0,5Web/sec. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμεη ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε.


2. Σε ενα πηνίο 10 σπειρών μεταβάλεται η μαγνητική ροή που δέχεται με διαφορά χρόνου Δt=10msec, κατά ΔΦ=0,1Web. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμεη ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε.


3.Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους 0,5m κινείται κάθετα σε ένα μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής 2Τ με ταχύτητα 1m/sec Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη.


4. Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους 30cm κινείται υπό γωνία 30 μοιρών σε ένα μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής 5Τ με ταχύτητα 1m/sec Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη.


5. α) Να υπολογιστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου 100 σπειρών χωρίς σιδηροπυρήνα (μo=4π10-7Η/m) μήκους 0,1m και διατομή 0,1m2. β) Ποια Ηλεκτρεγερτική δύναμη εμφανίζεται στα άκρα του πηνίου αυτού όταν διακόπτεται ρεύμα εντάσεως 5Α που το διαρρέει, σε χρόνο 0,01sec;
α)
β)

6. Να υπολογιστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου 100 σπειρών με σιδηροπυρήνα συνολικής μαγνητικής διαπερατότητας μ=0,01Η/m μήκους 24cm και διατομής 6cm2.

http://imarinakis.mysch.gr